Promocja Gormiti w sklepach Świat Zabawek

KUP 4 – PACK FIGUREK GORMITI, A SASZETKĘ OTRZYMASZ ZA 1 GROSZ!

Promocja trwa od 05.10 do 24.10.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, wyprzedażami, kuponami i kartami rabatowymi.

Produkt objęty promocją: GPGRM10.

Produkt wydawany za 1 grosz: GPGRM00.

REGULAMIN PROMOCJI „Gormiti”

trwającej od 5 do 23 października 2020 r. lub do wyczerpania zapasów w sieci sklepów Świat Zabawek

Osoby, które w dniach od 05.10.2020 r. do 23.10.2020 r. kupią 4-pack figurek Gormiti od Epee w sklepach sieci Świat Zabawek nabędą prawo do zakupu saszetki Gormiti za 1 grosz (zwane dalej „Premią”) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Przed wzięciem udziału w Promocji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem Promocji. O udziale w Promocji decydować będzie termin dokonywania zakupów.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady wiążące każdego Uczestnika Promocji.
2. Promocja trwa od dnia 5 do 23 października 2020 r. lub do wyczerpania zapasów (okres obowiązywania Promocji).
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Promocji, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający.
5. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.

§ 2.
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć w następujący sposób:
1. Uczestnik – osoba dokonująca Zakupu Produktu.
2. Laureat – Uczestnik uprawniony do Premii.
3. Organizator Promocji – Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 29a, 70-365 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000204524, o kapitale zakładowym 62.500,00 zł, posiadająca NIP: 9552089043, REGON: 812676849.
4. Produkt – 4-pack figurek Gormiti.
5. Promocja – Promocja, której zasady i warunki uczestnictwa zostały opisane w niniejszym Regulaminie.
6. Premia – prawo do zakupu saszetki Gormiti za 1 grosz zgodnie z postanowieniami §4 niniejszego Regulaminu
7. Sieć sklepów Świat Zabawek – obejmuje Sprzedawców (sklepy) biorących udział w Promocji, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 3.
ZASADY PROMOCJI
1. Udział w Promocji polega na zakupie 4-pack figurek Gormiti w sieci sklepów Świat Zabawek.
2. Uczestnik, który w czasie obowiązywania Promocji zakupi Produkt, będzie uprawniony do otrzymania Premii (Laureat).
3. Przed zakupem, sprzedawca może poinformować Uczestnika, czy w związku z dokonaniem zakupu, przysługuje mu Premia.
4. Promocja trwa od 5 do 23 października 2020 lub do wyczerpania zapasów.

§ 4.
NAGRODY
1. Premią za zakup jednego Produktu jest prawo do zakupu jednej saszetki Gormiti w cenie 1 grosza.
2. Informacji o ilości dostępnych saszetek Gormiti w cenie promocyjnej udziela Sprzedawca.

§ 5.
WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
1. Przystąpienie do Promocji jest skuteczne jedynie wówczas, gdy zostaną dokonane czynności, o których mowa w § 3 ust. 1-2 niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak pełnego asortymentu Produktów oraz saszetek Gormiti.
3. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Premii na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Premii.

§ 6.
ZMIANA ZASAD PROMOCJI
1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Promocji
(w tym zmiany Regulaminu) w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Zmiany, o których mowa w ustępach powyższych, zostaną ogłoszone na Stronie internetowej Organizatora Promocji niezwłocznie po ich podjęciu.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacja o Promocji, zawarta na stronach internetowych, prasie i materiałach reklamowych, nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Organizator nie odpowiada za wadliwe lub niepełne odczytanie informacji dotyczących Promocji.
2. Wszelkie ewentualne skargi i żądania związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia sprzecznego z Regulaminem Promocji, celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skargi rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie sprawy sporne, związane z obowiązywaniem i realizacją Promocji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.